Algemene voorwaarden

 

Cursussen
Na aanmelding voor een cursus ontvang je een e-mail met een bevestigingsformulier en een rekening met BTW.
De kosten van de cursus kunnen in twee stappen worden voldaan: details staan op de factuur. De eerste betaling moet binnen 2 weken na de inschrijving worden gedaan, het restant uiterlijk 3 weken voor de eerste les.
Alleen na aanbetaling ben je zeker van je plek.

Bij annulering binnen 21 dagen na inschrijving wordt de aanbetaling gerestitueerd, daarna niet meer. Bij annulering later dan 3 weken voor de eerste les wordt geen restitutie meer verleend.

VOF Onno Kleyn Journalistiek kan de cursus annuleren als het aantal inschrijvingen minder is dan 6 (alleen bij cursussen met bijeenkomsten; individuele gaan altijd door). Alle betaalde bedragen worden dan volledig gerestitueerd.

 

Diners
Bij annulering tot 6 dagen voor de datum wordt de prijs van het diner minus € 12,50 aan reserveringskosten per couvert gerestitueerd.

 

Lezingen en colleges
Verkochte kaartjes kunnen niet worden geretourneerd.

 

Algemene voorwaarden webwinkel: boeken

 

Artikel 1 Algemeen

Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die via de internetsite van de Academie Culinair Schrijven van VOF Onno Kleyn Journalistiek en Afnemer worden aangegaan tot het leveren van boeken en diensten (hierna: de overeenkomst). Door Afnemer gehanteerde algemene of andere voorwaarden – waaronder mede inkoopvoorwaarden worden verstaan – worden door VOF Onno Kleyn Journalistiek uitdrukkelijk van de hand gewezen en maken geen deel uit van de overeenkomst.

Artikel 2 Definities

In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: Academie Culinair Schrijven de VOF Onno Kleyn Journalistiek, gevestigd te Koog aan de Zaan, ingeschreven in het Handelsregister te Amsterdam, nummer 35019695. Internetsite: de plaats op het internet waar VOF Onno Kleyn Journalistiek de mogelijkheid biedt om door middel van elektronische communicatie een bestelling bij haar te doen. Afnemer: de natuurlijke of rechtspersoon die met VOF Onno Kleyn Journalistiek via haar internetsite een overeenkomst heeft gesloten tot het afnemen van één of meer producten. Het BTW Nummer van VOF Onno Kleyn Journalistiek is NL 8068.58.412.B.01.

Artikel 3 Prijzen

3.1. Levering van producten geschiedt tegen de op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst op de internetsite vermelde prijzen en tarieven. Prijzen die door VOF Onno Kleyn Journalistiek of haar toeleveranciers op andere wijze dan op de internetsite zijn afgesproken of kenbaar gemaakt, binden VOF Onno Kleyn Journalistiek niet voor producten die via de internetsite worden besteld, tenzij dat tussen VOF Onno Kleyn Journalistiek en Afnemer schriftelijk uitdrukkelijk anders is afgesproken.

3.2. Alle door VOF Onno Kleyn Journalistiek gehanteerde prijzen en tarieven zijn inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De vermelde prijzen zijn exclusief verzendkosten.

3.3. VOF Onno Kleyn Journalistiek behoudt zich het recht voor de prijzen om welke reden dan ook te wijzigen. Gewijzigde prijzen en tarieven gelden vanaf het moment dat deze op de internetsite worden vermeld. Fouten in de prijsmeldingen worden voorbehouden.

Artikel 4 Aanbieding, bestelling en totstandkoming van overeenkomst

4.1. Alle aanbiedingen van VOF Onno Kleyn Journalistiek zijn vrijblijvend. Een aanbod op de Internetsite kan door VOF Onno Kleyn Journalistiek binnen twee werkdagen na ontvangst van een bestelling van Afnemer worden herroepen, in welk geval er geen overeenkomst tot stand komt.

4.2. De overeenkomst komt tot stand door een bestelling van Afnemer via de internetsite en schriftelijke aanvaarding (per e-mail) van deze bestelling door VOF Onno Kleyn Journalistiek.

4.3. Ter zake van gewisselde communicatie en gedane bestellingen, leveringen en betalingen worden de systemen en administratie van VOF Onno Kleyn Journalistiek geacht een juiste weergave hiervan te bevatten, behoudens bewijs van het tegendeel door Afnemer.

4.4 Afnemer kan binnen 7 werkdagen na levering van het produkt dit retourneren aan VOF Onno Kleyn Journalistiek. Het volledige bedrag zal worden terugbetaald. De verzendkosten voor het terugsturen zijn volledig voor de Afnemer. VOF Onno Kleyn Journalistiek zal binnen 30 dagen het volledige bedrag aan afnemer terugbetalen. Deze regel geldt niet voor zeer specifieke in opdracht van Afnemer bestelde goederen, of indien er een andere afleveringstermijn is overeengekomen.

4.5 Indien de in opdracht van Afnemer door VOF Onno Kleyn Journalistiek te leveren goederen niet binnen 30 dagen kunnen worden geleverd is Afnemer gerechtigd zonder enige voowaarden deze te annuleren.

Artikel 5 Levering

5.1. Bestelde producten worden aan Afnemer geleverd door aflevering, in casu: bezorging van de goederen aan het daartoe door Afnemer opgegeven adres dan wel, indien de goederen daar niet in ontvangst genomen of in een postbus achtergelaten kunnen worden, achterlating aan dat adres van een schriftelijke mededeling waarin wordt vermeld hoe geadresseerde in het bezit van de goederen kan komen. De goederen zijn voor risico van Afnemer vanaf het moment van aflevering.

5.2. VOF Onno Kleyn Journalistiek is gerechtigd nakoming van enige verplichtingen jegens Afnemer op te schorten zolang Afnemer niet aan al zijn (betalings)verplichtingen jegens VOF Onno Kleyn Journalistiek, uit welke hoofde dan ook, heeft voldaan.

Artikel 6 Betaling

6.1. Facturering geschiedt door VOF Onno Kleyn Journalistiek in beginsel gelijktijdig met de aflevering van de bestelde goederen.

6.2. Betaling door Afnemer dient te geschieden binnen 14 dagen na aflevering op een door VOF Onno Kleyn Journalistiek aangewezen bank- en/of girorekening, tenzij via creditcard of anderszins (vooruit)betaling heeft plaatsgevonden.

6.3. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VOF Onno Kleyn Journalistiek is het Afnemer niet toegestaan enige betalingsverplichting jegens VOF Onno Kleyn Journalistiek te verrekenen met een vordering van Afnemer op VOF Onno Kleyn Journalistiek, uit welke hoofde dan ook.

6.4. VOF Onno Kleyn Journalistiek heeft het recht op ieder moment vooruitbetaling, een automatische incassomachtiging, contante betaling, of zekerheid voor de betaling van Afnemer te verlangen.

6.5. In het geval van overschrijding van de betalingstermijn is Afnemer in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling is vereist en is VOF Onno Kleyn Journalistiek gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur de wettelijke rente aan Afnemer in rekening te brengen. In dat geval is VOF Onno Kleyn Journalistiek tevens gerechtigd van Afnemer vergoeding te vorderen van alle werkelijk gemaakte gerechtelijke (waaronder advocatenkosten) en buitengerechtelijke incassokosten, welke laatste zullen worden berekend aan de hand van het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Artikel 7 Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

7.1.    Bij de aankoop van producten heeft de Afnemer de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de Afnemer of een vooraf door de Afnemer aangewezen en aan de VOF Onno Kleyn Journalistiek bekend gemaakte vertegenwoordiger.

7.2.    Tijdens de bedenktijd zal de Afnemer zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de VOF Onno Kleyn Journalistiek retourneren, conform de door de VOF Onno Kleyn Journalistiek verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

7.3.    Wanneer de Afnemer gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de VOF Onno Kleyn Journalistiek. Het kenbaar maken dient de Afnemer te doen middels het modelformulier. Nadat de Afnemer kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De Afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

7.4.    Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de VOF Onno Kleyn Journalistiek heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Bij levering van diensten:

7.5.    Bij levering van diensten heeft de Afnemer de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.

7.6.    Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de Afnemer zich richten naar de door de VOF Onno Kleyn Journalistiek bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

7.7     Indien de Afnemer gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

7.8     Indien de Afnemer een bedrag betaald heeft, zal de VOF Onno Kleyn Journalistiek dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

Artikel 8 Aansprakelijkheid en vrijwaring

8.1. De aanwezigheid van een gebrek geeft Afnemer nimmer recht tot opschorting of verrekening van zijn betalingsverplichtingen met betrekking tot het product.

8.2. De totale aansprakelijkheid van VOF Onno Kleyn Journalistiek wegens toerekenbare tekortkoming in de verplichting tot levering van enige prestatie is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal een bedrag gelijk aan de voor die prestatie bedongen prijs (exclusief BTW).

8.3. Aansprakelijkheid van VOF Onno Kleyn Journalistiek voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en enige andere schade dan die bedoeld in artikel 8.2. is uitgesloten.

Artikel 9 Beëindiging van de overeenkomst

VOF Onno Kleyn Journalistiek heeft het recht de overeenkomst met Afnemer met onmiddellijke ingang voor de toekomst door middel van een schriftelijke kennisgeving zonder voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden indien:

  • Afnemer ondanks deugdelijke ingebrekestelling toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van enige op hem rustende verplichting;
  • Aan Afnemer (al of niet voorlopig) surseance van betaling wordt verleend of Afnemer in staat van faillissement wordt verklaard;
  • Afnemer zijn bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk staakt of anderszins liquideert en/of zijn bedrijfsactiviteiten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VOF Onno Kleyn Journalistiek ingrijpend wijzigt of aan een derde overdraagt.

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud

VOF Onno Kleyn Journalistiek behoudt zich de eigendom van alle door haar aan Afnemer geleverde (roerende) zaken voor totdat Afnemer volledig heeft voldaan aan al zijn verplichtingen jegens VOF Onno Kleyn Journalistiek uit hoofde van enige overeenkomst tot levering van boeken of andere producten, verplichtingen ter zake van een tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten daaronder begrepen.

Artikel 11 Intellectuele en industriële eigendomsrechten

Het is Afnemer niet toegestaan (en dit geldt zo nodig in aanvulling op auteurs- of naburige rechten van VOF Onno Kleyn Journalistiek) om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VOF Onno Kleyn Journalistiek enig door VOF Onno Kleyn Journalistiek aan Afnemer geleverd en/of ter beschikking gesteld boek of elektronisch product, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen of (verveelvoudigingen daarvan) openbaar te maken indien dat geschiedt (I) ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling (II) voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of (III) voor het overnemen in dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm) of in een uitzending van een radio- of televisieprogramma, een en ander tenzij in deze leveringsvoorwaarden uitdrukkelijk anders is bepaald.

Artikel 12 Overmacht

Onder overmacht voor VOF Onno Kleyn Journalistiek wordt verstaan iedere tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst die niet te wijten is aan de schuld van VOF Onno Kleyn Journalistiek noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt of die het gevolg is van het feit dat een door Afnemer besteld product tijdelijk bij VOF Onno Kleyn Journalistiek of haar toeleverancier niet meer voorradig is.

Artikel 13 Toepasselijkheid recht en geschillen

13.1 Op elke door VOF Onno Kleyn Journalistiek met Afnemer gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die behoren bij de door VOF Onno Kleyn Journalistiek met de Afnemer gesloten overeenkomst, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Op 17 april 2025 start een nieuwe cursus culinair/wijnschrijven. Intensieve, persoonlijke begeleiding op je eigen niveau en helemaal op maat, gericht op jouw doelen. Of doe op maandagavond 28 oktober mee met de workshop Kookboek Maken! Klik hier voor informatie.